VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Nobio s.r.o.

provozovatele elektronického obchodu nobio.cz

Internetový obchod www.nobio.cz respektuje práva spotřebitelů. Spotřebitel se nemůže vzdát práv, která mu náleží dle zákona. Ustanovení smluv, která jsou pro spotřebitele méně příznivá než zákonná ustanovení chránící práva spotřebitelů jsou neplatná a místo nich platí tato zákonná ustanovení. Žádná ustanovení těchto obchodních podmínek proto nevylučují ani neomezují práva spotřebitelů podle závazných ustanovení zákona a případné pochybnosti budou vykládány ve prospěch spotřebitele. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto obchodních podmínek s výše uvedenými zákonnými ustanoveními mají přednost zákonná ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Internetový obchod dostupný na adrese www.nobio.cz provozuje Nobio s.r.o. se sídlem na Slovensku, ul. Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín, IČO: 52304663, zapsaná v obchodním rejsříku vedeném Okřesným soudem v Trenčíne ,oddíl: sro, pod číslem 38188/R. Infolinka: +420 227 272 787
 2. Použití internetového obchodu vyžaduje, aby koncová zařízení a komunikační systém používaný zákazníkem splňovali technické požadavky.
 3. Obchodní podmínky jsou určené jak pro zákazníky, kteří jsou spotřebiteli, jakož i pro zákazníky, kteří spotřebiteli nejsou, kteří využívají internetový obchod, elektronické služby nebo uzavírají kupní smlouvu (s výjimkou části XII. obchodních podmínek, která je určena pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli).
 4. Přijetí těchto obchodních podmínek je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření účtu a/nebo objednávky nebo rezervace zákazníkem.
 5. Informace poskytované na stránkách internetového obchodu nebo, v případě objednávky při použití jiných komunikačních prostředků na dálku, v elektronické zprávě potvrzující obsah navrhované kupní smlouvy uvedené v části III odst. 6 obchodních podmínek, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1733 OZ, kterou zasílá prodávající zákazníkovi, a nikoliv nabídkou v souladu s § 1731 OZ. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ je výslovně vyloučeno a nepoužije se.
 6. Kdykoli se v následujících částech těchto obchodních podmínek použijí následující termíny, musí být vykládány v následujícím smyslu, pokud ze souvislosti jejich použití nutně nevyplývá něco jiného:
 • ZSP - Zákaznický Servis Prodávajícího, který poskytuje zákazníkům informace v rámci činnosti internetového obchodu, včetně informací týkajících se výrobků, internetového obchodu, obchodních podmínek a aktuálních nabídek, v pracovní dny v hodinách uvedených pod odkazem „Kontakt“ na tam uvedených telefonních číslech a e-mailových adresách, prostřednictvím chatu v internetovém obchodě a kontaktního formuláře na stránkách internetového obchodu pod odkazem "Kontakt". Zákazník nese komunikační náklady připojení k ZSP dle standardní ceny připojení svého operátora.
 • CENA - částka v českých korunách nebo v jiné měně včetně DPH náležející prodávajícímu za převod vlastnického práva ke zboží zákazníkovi v souladu s kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na dopravu, pokud není v aktuální nabídce uvedeno jinak.
 • PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků.
 • HESLO - řetězec alfanumerických znaků určený k přístupu k zákaznickému účtu, který si zákazník určuje při vytváření účtu. Registrace účtu vyžaduje opakované zadání hesla z důvodu odhalení a opravy případných chyb. Zákazník je povinen uchovávat heslo v tajnosti (zejm. nezveřejňovat, či nevyzrazovat žádné třetí straně). Prodávající poskytuje zákazníkovi vícenásobnou možnost změny hesla.
 • ZÁKAZNÍK - (1) fyzická osoba; nebo oprávněný zástupce; nebo (2) právnická osoba. V případě, že zákazník je fyzická osoba s omezenou svéprávností, zavazuje se získat právně účinný souhlas svého právního zástupce uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytování služeb a prokázat takový souhlas na žádost prodávajícího, přitom kupní smlouvy uzavírané v rámci internetového obchodu mají povahu smluv obvykle uzavíraných v drobných běžných každodenních záležitostech.
 • OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • SPOTŘEBITEL - fyzická osoba činící s podnikatelem právní jednání, která nejsou přímo spojená s jeho obchodní nebo profesní činností.
 • ÚČET – elektronická služba, označená individuálním jménem (login) a heslem zvoleným zákazníkem, obsahující prostředky poskytované prodávajícím, které umožňují zákazníkovi využívat zvláštní funkce nebo služby. Zákazník přistupuje k účtu prostřednictvím loginu a hesla po registraci v internetovém obchodě. Účet umožňuje uchovávat informace o kontaktních údajích zákazníka k odeslání výrobků, dále umožňuje sledovat stav objednávek a jejich historii , rezervace a jiné služby poskytované prodávajícím.
 • KOŠÍK - služba k dispozici každému zákazníkovi, který používá internetový obchod umožňující vytvoření objednávek jednoho nebo více výrobků, vytvoření rezervace, vložení slevových kódů, které snižují cenu v souladu s podmínkami uvedenými v samostatných dohodách nebo obchodních podmínkách, zobrazení přehledu cen jednotlivých položek zboží a všeho zboží (včetně příp. nákladů na dopravu), zobrazení očekávaného termínu dodání zboží. Košík shromažďuje zákazníkem vytvořené nabídky na uzavření kupní smlouvy, tzn. v rámci jedné objednávky může zákazník odeslat více než jednu nabídku k uzavření smlouvy.
 • LOGIN - e-mailová adresa zákazníka poskytnutá při vytváření účtu v internetovém obchodě.
 • NEWSLETTER – elektronická služba, která umožňuje všem jejím uživatelům obdržet od prodávajícího pravidelné informace, zejména o zboží, internetovém obchodě, včetně nového zboží a akcí, a to na zákazníkem určenou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, s výslovným souhlasem zákazníka. Pravidla poskytování služeb Newsletteru prodávajícího upravují zvláštní podmínky dostupné v rámci internetového obchodu.
 • ZBOŽÍ – movitá věc dostupná v internetovém obchodě pro účely uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, která se stane předmětem smlouvy, za uvedenou cenu, nebo předmětem rezervace. Všechno zboží nabízené na domovské stránce internetového obchodu je zcela nové.
 • AKCE - zvláštní podmínky prodeje nebo poskytování služeb upravené pravidly uvedenými v internetovém obchodě nabízené prodávajícím po omezenou dobu, po kterou může zákazník tyto zvláštní podmínky využívat. Jedná se například o slevy z ceny zboží, nebo nákladů na dopravu.
 • OBCHODNÍ PODMÍNKY/SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - Tento dokument stanovuje pravidla pro uzavírání kupních smluv a pravidla pro poskytování a využívání služeb poskytovaných prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu pro své zákazníky, vč. služeb provádění rezervace. Obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího.
 • PRODÁVAJÍCÍ -  Nobio s.r.o. se sídlem na Slovensku, ul. Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín, IČO: 52304663, zapsaná v obchodním rejsříku vedeném Okřesným soudem v Trenčíne ,oddíl: sro, pod číslem 38188/R.
 • OBSAH – textové, grafické nebo multimediální položky (např. informace o výrobcích, obrázky zboží, propagační videa, popisy, komentáře), vč. děl dle autorského zákona, dále podobizny fyzických osob, které jsou zveřejněné v rámci internetového obchodu prodávajícím, spolupracující subjekty prodávajícího, zákazníky nebo jakýmikoli jinými osobami používajícími internetový obchod.
 • KUPNÍ SMLOUVA - kupní smlouva ve smyslu občanského zákoníku týkající se prodeje zboží prodávajícího zákazníkovi za cenu eventuálně zvýšenou o dodatečné platby, včetně ceny dopravy, jejíž podmínky v podrobnostech stanoví tyto obchodní podmínky. Kupní smlouva se uzavírá mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku po akceptaci objednávky prodávajícím v souladu se zásadami stanovenými v těchto obchodních podmínkách. Kupní smlouva specifikuje zejména zboží, jeho hlavní vlastnosti, cenu, náklady na dopravu a další relevantní podmínky. Každé zboží je předmětem samostatné kupní smlouvy. Prodávající může uzavřít kupní smlouvy se zákazníkem, který není spotřebitel, na základě dohody také postupem, který není stanoven v těchto obchodních podmínkách, což bude na žádost kterékoli strany vzájemně potvrzeno e-mailem. Provedení rezervace není uzavřením kupní smlouvy ani závazek k jejímu uzavření.
 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - elektronické služby poskytuje prodávající zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu v souladu se smlouvou o poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že služby jsou poskytovány subjekty spolupracujícími s prodávajícím, příslušná ustanovení týkající se pravidel pro používání těchto služeb lze nalézt v pravidlech týkajících se poskytování služeb těmito subjekty.
 • ZOS – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • TECHNICKÉ POŽADAVKY - minimální technické požadavky, které musí být splněny, aby bylo možné použít elektronický systém prodávajícího, vč. uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, a to: (1) počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; (2) přístup k elektronické poště; (3) webový prohlížeč: Mozilla Firefox verze 17.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 10.0 a vyšší, Opera verze 12.0 a vyšší, Google Chrome verze 23.0. a vyšší, Safari verze 5.0 a vyšší; (4) doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; (5) povolené cookies a Javascript ve webovém prohlížeči; v případě uzavření kupní smlouvy telefonicky: (6) s využítím telefonu; pro aplikace: (7) mobilní operační systém: Android 4.0.3 nebo vyšší nebo iOS 9.0.4 nebo vyšší, a v případě některých funkcionalit také (8) mobilní zařízení s fotoaparátem a geolokační službou (GPS). K uzavření smlouvy o prodeji musí mít zákazník platnou e-mailovou adresu, stejně jako klávesnici nebo jiné zařízení umožňující vyplňování elektronického formuláře.
 • OBJEDNÁVKY – vyjádření vůle zákazníka směřující k uzavření kupní smlouvy na dálku při použití prostředků komunikace na dálku, která definuje zboží, ohledně kterých chce zákazník uzavřít kupní smlouvu a obsahuje údaje zákazníka nezbytné pro případné uzavření a plnění kupní smlouvy. Objednávka každého zboží bude považována za samostatnou nabídku zákazníka k uzavření kupní smlouvy (technické zjednodušení). Objednávce lze přiřadit jedno číslo a všechny nabídky k uzavření smlouvy v ní obsažené budou zpracovány najednou. Přijetím jednotlivých nabídek obsažených v objednávce jsou uzavřeny jednotlivé kupní smlouvy. Přijetím celé objednávky jsou uzavřeny kupní smlouvy dle všech nabídek obsažených v objednávce (viz výše).

II. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 1. Prodávající poskytuje prostřednictvím internetového obchodu zákazníkům bezplatně následující elektronické služby:
 • účet;
 • rozhraní pro tvorbu objednávky zákazníky a uzavírání kupních smluv dle podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách;
 • prezentace reklamního obsahu klientům přizpůsobeného jejich zájmům;
 • košík;
 • prohlížení obsahu umístěného v internetovém obchodě;
 •  newsletter;
 1. Zákazníkům, kteří si vytvořili účet, prodávající navíc poskytuje bezplatně prostřednictvím internetového obchodu tyto služby:
 • udržování relace klienta po přihlášení ke svému účtu (pomocí prohlížeče )
 • ukládání a zpřístupnění historie objednávek a rezervací zákazníkovi prostřednictvím účtu.
 • Využívání účtu je možné po provedení následujících kroků zákazníkem:
 •  vyplnění registračního formuláře a přijetí ustanovení těchto obchodních podmínek,
 • kliknutí na tlačítko „Registrovat“.
 1. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá po obdržení potvrzení o uzavření smlouvy o poskytování služeb zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem v průběhu registrace. Účet je poskytován zdarma na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli a z jakéhokoli důvodu požádat prodávajícího o odstranění svého účtu, a to zejména prostřednictvím e-mailu: nobio@nobio.cz nebo písemně na adrese: Nobio s.r.o, Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín, Slovensko. K vytvoření objednávky v internetovém obchodě se nevyžaduje vytvoření účtu.
 2. Používání košíku začíná okamžikem, kdy zákazník přidá první zboží do košíku.
 3. Košík je poskytován bezplatně, má jednorázovou povahu a ukončuje se vytvořením objednávky nebo rezervace z jeho obsahu, nebo předčasným ukončením používání ze strany zákazníka, přičemž košík ukládá informaci o zákazníkem vybraném zboží i po ukončení relace prohlížeče nebo aplikace, včetně odhlášení, na dobu ne delší než 7 dní; to však nezaručuje dostupnost zákazníkem vybraného zboží za účelem umožnění provedení objednávky nebo rezervace v pozdějším termínu. Při používání košíku zákazníkem přihlášeným k účtu prostřednictvím prohlížeče je obsah košíku synchronizován s účtem spuštěným poté prostřednictvím aplikace (a naopak).
 4. Zákazník je zejména povinen:
 • poskytovat v objednávce a přihlašovacích formulářích při vytváření účtu pouze pravdivé, aktuální a veškeré potřebné své údaje
 • neprodleně aktualizovat údaje včetně osobních údajů poskytnutých zákazníkem prodávajícímu v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, zejména pokud je to nezbytné pro řádné plnění této smlouvy; zákazník má možnost měnit údaje zadané při vytváření účtu pomocí možností dostupných po přihlášení k účtu
 • využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze způsobem, který nezasahuje do řádné činnosti prodávajícího, internetového obchodu
 • využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů, ustanoveními obchodních podmínek jakož i opatřeními přijatými v oblasti mravních principů a pravidel společenského soužití;
 • využívat služeb a funkcí poskytovaných prodávajícím pouze způsobem, který nepoškozuje ostatní zákazníky a prodávajícího;
 • včas a v plné výši zaplatit cenu a další náklady dohodnuté mezi zákazníkem a prodávajícím;
 •  včas převzít zboží dle objednaného způsobu doručení a platby, a rezervované zboží;
 • neposkytovat nebo nezveřejňovat v rámci internetového obchodu obsah zakázaný zákonem, zejména obsah, který porušuje autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva;
 • i. zdržet se činností, jako jsou:
 • rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení nebo jejich umisťování v internetovém obchodě, stejně jako umisťování jakéhokoliv obsahu, který porušuje zákon v internetovém obchodě (zákaz umisťování nedovoleného obsahu);
 • provádět informatické či jakékoliv jiné činnosti, jejichž cílem je získat informace, které nejsou určené pro zákazníka, včetně údajů o jiných zákaznících nebo provádět jiné zásahy do pravidel nebo technických aspektů fungování internetového obchodu, aplikací a zpracování plateb;
 • neoprávněné změny obsahu poskytnutého prodávajícím, zejména toho, který je uvedený v internetovém obchodě nebo v popisu zboží;
 1. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb nebo žádostí mohou být podány například:
 • Písemně na adresu: Nobio s.r.o , Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín, Slovensko;
 • V elektronické podobě e-mailem na adresu: reklamace@nobio.cz
 1. Zákazníkovi se doporučuje zahrnout do popisu stížnosti: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu stížnosti, zejména povahu a datum nesrovnalosti; (2) žádost zákazníka a (3) kontaktní údaje stěžovatele, což usnadní a urychlí vyřizování reklamace prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají formu doporučení a neovlivňují účinnost reklamace bez doporučeného popisu stížnosti.
 2. Reklamace prodávající řeší neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání v souladu s § 19 odst. 3 ZOS, ledaže z právních předpisů nebo zvláštních podmínek neplyne jiná lhůta.

 

III. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Hlavní vlastnosti používání dle předmětu poskytování a způsobu komunikace se zákazníkem se stanoví pro každý výrobek zvlášť.
 2. Prodávající může vytvořit objednávku zboží následujícím způsobem:
 • prostřednictvím internetového obchodu
 • kontaktováním společnosti ZSP:
 • telefonicky;
 • e-mailem;
 • pomocí programu typu chat na webových stránkách internetového obchodu.
 1. V rámci rozvoje služeb prodávající může zavést další způsoby, jak zadávat objednávky pomocí prostředků komunikace na dálku v souladu s podmínkami těchto obchodních podmínek.
 2. Uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím se uskuteční po vytvoření objednávky objednatelem.
 3. Prodávající umožňuje zákazníkovi vytvořit objednávku prostřednictvím internetového obchodu, a to takto v uvedeném pořadí:
 • Zákazník přidá vybrané zboží do košíku a pokračuje do objednávkového formuláře.
 •  Zákazník přihlášený ke svému účtu potvrdí v objednávkovém formuláři aktuálnost údajů potřebných k uzavření a splnění kupní smlouvy. Nepřihlášený zákazník musí vyplnit formulář objednávky údaji nezbytnými pro uzavření a splnění smlouvy. Poskytnutí zastaralých nebo nesprávných údajů zákazníkem může bránit splnění Smlouvy. V objednávkovém formuláři musí zákazník poskytnout své následující údaje: jméno, adresu (ulice, číslo popisné (orientační)/číslo bytu, poštovní směrovací číslo, obec, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a informace týkající se kupní smlouvy: zboží, množství zboží, je-li k dispozici, typ, barva a velikost zboží, místo a způsob doručení zboží, způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, se požaduje také název společnosti a jestliže v rámci formuláře požaduje vystavení daňového dokladu, také daňové identifikační číslo.
 • Zákazník si zvolí jednu z nabízených metod doručení.
 • Zákazník si zvolí způsob platby kupní ceny a všech ostatních nákladů uvedených v objednávce.
 • Zákazník dokončí objednávku (tím předloží nabídku prodávajícímu) s využitím funkcí internetového obchodu určených k tomuto účelu (tlačítko: „Objednávám a platím“). Nepřihlášený zákazník (zákazník, který dosud nepřijal tyto obchodní podmínky) přijme tyto obchodní podmínky.
 • Při vytváření objednávky až do jejího dokončení má zákazník možnost upravovat obsah košíku přidáním či odebráním zboží.
 • V závislosti na zvoleném způsobu platby může být zákazník přesměrován na stránky poskytovatele platebních služeb pro účel zaplacení;
 1. V případě, že prodejce z vlastní iniciativy zákazníkovi nabízí uzavření kupní smlouvy jinými prostředky komunikace na dálku, vč. telefonu:
 • Prodávající zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení s obsahem navrhované kupní smlouvy.
 • Zákazník zašle prodávajícímu objednávku elektronickou poštou na e-mailovou adresu, ze které obdržel potvrzení podle předchozího písm.
 • V případě zákazníka, který nemá účet a dosud tedy nepřijal tyto obchodní podmínky, je zákazník povinen přijmout tyto obchodní podmínky.
 1. V jiných případech než uvedených v odst. 6 uzavření kupní smlouvy s využitím jiných prostředků komunikace na dálku, vč. telefonu, z iniciativy zákazníka, ustanovení následujících odstavců se použijí přiměřeně s přihlédnutím k okolnostem a využívaného komunikačního prostředku.
 2.  Prodávající v reakci na objednávku zákazníka neprodleně odešle zákazníkovi automatickou zprávu na e-mail zadaný zákazníkem pro tento účel potvrzující přijetí objednávky a zahájení jejího ověřování.
 3. Po ověření objednávky, a to bez zbytečného odkladu, prodávající odešle zákazníkovi na jím uvedenou e-mailovou adresu tyto informace:
 • potvrzení o přijetí jedné nebo více jednotlivých nabídek na uzavření kupní smlouvy týkající se jednotlivých položek zboží obsažených v objednávce, a tedy uzavření kupní smlouvy (přijetí nabídky týkající se zboží uvedených ve zprávě); nebo
 • informaci o nepřijetí všech nabídek na uzavření kupní smlouvy obsažené v objednávce z důvodů uvedených v části IV. odst. 5 (chybí platba); nebo z důvodů uvedených v ustanovení části XI. odst. 5 (nepřevzetí zásilky).
 1. Kupní smlouva se uzavírá přijetím nabídky (nabídek), tj. obdržením zprávy uvedené v odst. 9 písm. a. v rozsahu zboží uvedeného v tomto dokumentu. Prodávající zasílá zákazníkovi potvrzení o podmínkách smlouvy na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.
 2. V případě nemožnosti přijmout všechny nebo jen některé z nabídek obsažených v objednávce bude ZSP kontaktovat zákazníka, aby:
 • zákazníka informoval o nemožnosti přijmout všechny předložené nabídky k uzavření smlouvy obsažené v objednávce; nebo
 • zákazník potvrdil úmysl navrhnout uzavření kupních smluv v části objednávky, ve které prodávající souhlasí s přijetím nabídky k uzavření kupní smlouvy. Zákazník pak může zrušit celou objednávku (pokud jde o všechny nabídky), čímž není dotčeno jeho právo na odstoupení od smlouvy. Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající není povinen ji zpracovat, příp. plnit smlouvu uzavřenou na jejím základě. Po zrušení objednávky se postupuje podle odst. 12.
 1. V případě nemožnosti přijmout všechny nebo jen některé z nabídek obsažených v objednávce, kupní smlouvy v rozsahu zboží uvedeného ve zprávě ZSP nejsou uzavřeny, prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů vrátí platby provedené zákazníkem na tuto objednávku v rozsahu, v jakém nebyly uzavřeny kupní smlouvy. Ustanovení části VIII, odst. 6 obchodních podmínek se použijí obdobně.
 2.  Prodávající může nezávazně informovat zákazníka o stavu objednávky zejména zasláním zprávy na e-mailovou adresu zákazníka, pomocí SMS, nebo telefonicky.
 3. Prodávající se snaží zajistit dostupnost zboží a splnění kupní smlouvy. V případě nemožnosti plnit služby a v jiných situacích stanovených zákonem se mohou použít příslušná ustanovení občanského zákoníku včetně §§ 2006 – 2008 OZ, zejména pokud jde o povinnost okamžitě vrátit plnění spotřebiteli.
 4. Celková hodnota objednávky zahrnuje cenu, náklady na dopravu a případně další náklady na volitelně placené služby vybrané zákazníkem. Prodávající může stanovit minimální limit objednávky, od kterého zákazník neplatí náklady na dodání. S celkovou cenou zboží včetně DPH, které jsou předmětem objednávky, jakož i o nákladech na dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovních služeb), a dalších nákladech, a pokud nelze určit výši těchto poplatků – o závazku jejich úhrady, je klient informován při vytváření objednávky, včetně momentu, kdy zákazník vyjadřuje svou vůli být vázán kupní smlouvou.
 5. Akce v internetovém obchodě nelze spojovat, pokud není v pravidlech akce výslovně uvedeno jinak

IV. ZPŮSOBY A PODMÍNKY PLATBY

 1. Prodávající umožní zákazníkovi zásadně, s výhradou části XI. odst. 5, různé způsoby platby dle kupní smlouvy.:
 2. Aktuální platební možnosti jsou k dispozici na stránkách internetového obchodu pod odkazem "Spusoby platby" a na stránce každého zboží. Dostupné způsoby platby mohou záviset na zvoleném způsobu doručení.
 3. Osobní odběr zboží je možný jenom na Slovensku a to na adrese kamenné prodejni : Nobio s.r.o, Zlatovska 1326 , 911 05 Trencin, Slovensko
 4. Vyúčtování elektronických plateb a platebních karet se provádí podle volby zákazníka prostřednictvím autorizovaných služeb.
 5. V případě neobdržení platby prodávajícím v případě, že si zákazník zvolil platbu předem, tj. platbu bankovním převodem, elektronickou platbu, nebo platbu platební kartou, ZSP může kontaktovat zákazníka s výzvou k zaplacení, a to včetně zaslání e-mailu. Nezaplacení do 3 dnů od dokončení objednávky, ani v náhradní lhůtě dalších 2 dnů bude mít za následek nepřijetí nabídky obsažené v objednávce zákazníka. Zákazník může rovněž až do okamžiku odeslání objednávky objednávku zrušit, a to prostřednictvím ZSP, to nemá vliv na jeho právo na odstoupení od smlouvy.
 6. Pokud si zákazník zvolí platbu na dobírku, je zákazník povinen provést platbu při obdržení zásilky. Odmítnutím přijetí zásilky i v dodatečné lhůtě k vyzvednutí, se ukončuje kupní smlouva. Zákazník může objednávku zrušit i v určeném termínu, aniž by to mělo nějaké následky, aniž by bylo dotčeno jeho právo odstoupit od smlouvy.

V. NÁKLADY, ZPŮSOBY A TERMÍN DODÁVKY

 1. Dodání je možné jen na území Česka .
 2. Dodání zboží zákazníkovi je úplatné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Nabízené způsoby dopravy a ceny dodání zboží jsou uvedeny pod odkazem „Spúsob dopravy“ internetového obchodu a na stránce každého zboží, a to i v době, kdy zákazník vyjadřuje svou vůli být vázán kupní smlouvou.
 3.  Dostupné metody doručování mohou záviset na způsobu platby vybraném zákazníkem.
 4. Celková doba doručení zboží zákazníkovi se skládá z doby přípravy objednávky k přepravě ze strany prodávajícího a dodání zboží ze strany dopravce.
 5. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená na E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 6. Doba přípravy objednávky přepravy ze strany prodávajícího je vždy uvedena na stránce jednotlivého zboží a počítá se od (začátek lhůty doručení):
 • doručení platby na bankovní účet prodávajícího - v případě, že zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, elektronickou platbu nebo platební kartu;
 • uzavřením kupní smlouvy - pokud si zákazník zvolí způsob platby při vyzvednutí na dobírku.
 1. K výše uvedené době se připočte doba doručování zboží dopravcem, která je závislá na zákazníkem zvoleném způsobu dodání, která je vždy uvedena na stránce zboží a pod odkazem „Doba realizace objednávky“ na stránkách internetového obchodu.
 2. Doba přípravy zboží k odeslání prodávajícím je vždy uvedena na stránce daného zboží a je počítána ode dne (počátek běhu doby dodání) uzavření smlouvy o provedení rezervace. K tomuto času je třeba připočíst čas doručení zboží, který je vždy uveden na stránce daného zboží, a také pod odkazem „Doba realizace objednávky“ v internetovém obchodě.
 3. V případě vytvoření objednávky nebo rezervace na několik produktů s různými termíny doručení, je termínem doručení nejdelší uvedená lhůta, která však nesmí překročit 45 pracovních dní.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepravce na jiného než si vybral zákazník a to pro okolnosti, které nemusí kupujícímu uvést. Jedná se hlavně o důvody jako rozměr zásilky nebo váha zásilky nebo nemožnost doručení zvoleným přepravcem

VI. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

 1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
 • Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;
 • Doručení prostřednictvím dopravních společností Zásilkovna nebo společnosti TOPTRANS;
 • Osobní odběr na provozovne Nobio s.r.o, Zlatovská  1326, 91105 Trenčín , Slovensko
 1. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
 2. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. VI odseku 2 podmínek, nemá to za následek porušení naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 3. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 4. V případě, že je Vám zboží doručováno společností TOPTRANS je Vaší povinností nejen zkontrolovat při přebírání zda je poškozený obal zboží ale zásilku komplet rozbalit a zkontrolovat zda nemá skryté závady způsobené přepravcem. Pokud tak neučiníte a přeberete zboží bez výhrad tak veškeré následné škody na výrobku, které objevíte po rozbalení Vám nebudou uznány.
 5. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. VI odseku 2 podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 6. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
 • mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
 • prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.
 1. V případě, že nebudeme schopni Vám Zboží dodat ani do 30 dnů od uplynutí doby doručení zboží uvedené v potvrzení objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme my i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

VII. REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi pokud je prodávaný Produkt v rozporu s Kupní smlouvou (zárukou), jsou uvedeny v obecně platných předpisech
 2. Na produkty prezentované v internetovém obchodě se může vedle záruky poskytované prodávajícím vztahovat i záruka výrobce nebo distributora. Podrobné podmínky záruky výrobce nebo distributora a jejího trvání jsou pak uvedené v záručním listě vydaném výrobcem nebo distributorem .
 3. Prodávající je povinen poskytnout zákazníkovi produkt v souladu s uzavřenou kupní smlouvou,.
 4. Reklamaci může zákazník uplatnit např. písemně na adresu: Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín, Slovensko . Produkt, jehož se reklamace týká, je vhodné doručit prodávajícímu spolu s uplatněním reklamace, aby prodávající mohl reklamaci řádně posoudit. Podrobnosti o dalších způsobech, které můžou zákazníci využít pro bezplatné dodání produktu v souvislosti s reklamací, naleznete v internetovém obchodě v záložce „Reklamace a vrácení tovaru“
 5.  Pokud má zakoupený produkt vady, má zákazník za podmínek stanovených občanským zákoníkem právo:
 • požadovat opravu nebo výměnu produktu. Pokud není možné vadu produktu odstranit způsobem, který si zvolil zákazník (oprava nebo výměna) nebo by to bylo nepřiměřené povaze vady, prodávající:
 • může produkt vyměnit, i když zákazník požaduje opravu, nebo
 • může produkt opravit, i když zákazník požaduje výměnu, nebo
 • pokud oprava ani výměna není možná, je prodávající oprávněn odmítnout vyřízení reklamace opravou či výměnou produktu - v takovém případě má zákazník práva uvedená v písm. b).


Při posuzování, zda je požadované vyřízení přiměřené povaze vady, se posuzuje závažnost vady, hodnota produktu v souladu s kupní smlouvou a obtíže zákazníka, které by vznikly v důsledku změny způsobu nebo odmítnutí vyřízení reklamace opravou či výměnou produktu.

 • požadovat snížení kupní ceny, nebo odstoupit od kupní smlouvy. Zákazník má právo požadovat snížení kupní ceny, pokud:
 • dosud neodstoupil od smlouvy a neuplatnil právo podle písm. a), nebo
 • uplatnil právo podle písm a), ale reklamaci nelze vyřídit tímto způsobem, nebo ji takto nelze vyřídit v přiměřené době nebo bez způsobení značných obtíží zákazníkovi.


Výsledná cena po snížení by měla být ve stejném poměru k původní ceně dle kupní smlouvy, jako je hodnota vadného produktu vůči hodnotě bezvadného produktu v souladu s kupní smlouvou.
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy pouze, pokud:

 • prodávající odmítl opravu nebo výměnu produktu nebo
 • prohlášení prodávajícího nebo z okolností případu je zřejmé, že prodávající neprovede opravu ani výměnu produktu nebo
 • prodávající ještě neuvedl produkt do souladu s kupní smlouvu jiným způsobem nebo
 • vada produktu je natolik závažná, že odůvodňuje odstoupení od kupní smlouvy nebo
 • zákazník nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy nemá žádné účinky v případě, že vada tvrzená kupujícím není vůbec vadou. To nebrání zákazníkovi uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy v souladu s ustanoveními uvedenými v bodě VIII.
 2.  Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména okolnosti ohledně vytýkané vady; (2) zda žádá o opravu nebo výměnu produktu, případně pokud existují okolností uvedené v odstavci VI bodě 5 písm. b podmínek požadavek na snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci – to usnadní a urychlí projednání reklamace na straně prodávajícího. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.
 3. Prodávající bezplatně opraví nebo vymění produkt v přiměřené době a bez nepřiměřených obtíží vůči zákazníkovi, s přihlédnutím ke specifičnosti produktu a účelu, pro který jej zákazník pořídil.
 4. Prodávající vrátí Zákazníkovi náležitou částku v důsledku řádného uplatnění práva na snížení ceny a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne obdržení žádosti zákazníka o snížení ceny.
 5. V případě odstoupení od kupní smlouvy na základě reklamace, zákazník neprodleně na své náklady vrátí zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí zákazníkovi cenu produktu (vč. případných uplatněných účelných nákladů reklamace) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení produktu nebo dokladu o jeho vrácení.
 6. Prodávající v rámci záruky odpovídá za vady, pokud vada na produktu existovala již v době jeho převzetí zákazníkem anebo se projevila během dvou let od převzetí.

 

VIII. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ A OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍSTUPU K TĚMTO ŘÍZENÍM

 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy nobio@nobio.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS.
 3. Zákazník má podle ZOS právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.coi.cz/ nebo na internetové adrese pro řešení sporů on-line http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

IX. PRÁVO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

 1. Zákazník, který uzavřel smlouvu na dálku, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do štrnást (14) dnů od převzetí zboží K zachování lhůty stačí, pokud zákazník před jejím uplynutím učinění prohlášení prodávajícímu. Zákazník může učinit jakékoli jednoznačné prohlášení, kterým informuje o svém odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy může být učiněno např.
 • písemně na adresu: Nobio s.r.o, Zlatovská 1326, 911 05 Trenčín, Slovensko;
 • v elektronické podobě na e-mailovou adresu: nobio@nobio.cz;
 • s využitím formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.
 1. Pro odstoupení od kupní smlouvy musí  zákazník využit vzorový formulář odstoupení od smlouvy
 2. Běh lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy začíná převzetím zboží zákazníkem, nebo jeho zmocněncem a v případě kupní smlouvy, která
 • se týká více zboží, které je doručováno odděleně, po částech nebo dílech – převzetím posledního zboží, dílu, nebo části, nebo
 • závisí na pravidelném doručování zboží po určitý čas – od převzetí prvního zboží.
 1. V případě odstoupení od smlouvy na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
 2. Prodávající je povinen bez prodlení, nejpozději do 14 dnů od obdržení prohlášení zákazníka o odstoupení od smlouvy, vrátit zákazníkovi jeho platby, vč. nákladů na dopravu zboží (s výjimkou zvýšených nákladů plynoucích ze zákazníkem vybraného způsobu dopravy jiného než nejlevnějšího běžného způsobu dopravy dostupného v internetovém obchodě
 3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do třicet (30) dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal nebo jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude výslovně souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady.   V případě, že platbu nelze vrátit pomocí stejné platební metody, jakou používá spotřebitel, vzhledem k tomu, že prodejce již nepodporuje konkrétní platební metodu, vrátí prodejce platbu pomocí platební metody, která bude co nejvíce odpovídat vlastnostem způsobovi platby, který spotřebitel dříve používal. Pokud spotřebitel uplatní rozšířené právo na odstoupení, může prodávající vrátit platbu pomocí platební metody uvedené prodejcem. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  V případě, že má být platba vrácena na bankovní účet spotřebitele, vrátí prodávající platbu na bankovní účet uvedený spotřebitelem (např. ve formuláři odstoupené od smlouvy), a pokud spotřebitel neuvede bankovní účet, na který má být platba vrácena, vrátí mu prodejce platbu na bankovní účet, ze kterého spotřebitel provedl platbu v souvislosti s kupní smlouvou, ze které odstoupí.
 4. Zákazník je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dní ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, vrátit zboží prodávajícímu, nebo ho odevzdat osobě určené prodávajícím, ledaže prodávající nabídl, že sám zboží vyzvedne. Pro zachování lhůty postačí, pokud je zboží v uvedené lhůtě odesláno.
 • Zboží je možné vrátiť pomocí odběrového místa společnosti PACKETA / https://www.zasilkovna.cz/ a to tak , že na jakoukolik pobočku odběrného místa uvedenoiu zásilku kupujíci donese , a zabalení balík odešle pod číslem akým ho převzal. Za uvedené vrácení neplatí a doprava vráceného zboží jde na náklady prodávajicího.
 • V prípade ak zákaznik vrací zboží , jehož rozmněr je věčší ako 1,2 m musí kontaktovať prodávajicího a ten mu zabezpečí vrácení zboží pomocí smluvního prepravce.
 • V takomto prípade jde vrácení zboží na náklady prodávajíciho a tým pádem nevrací prodávajíci náklady na přeprace zákazníkovi.
 1. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.
 2. Do doby převzetí zboží zákazníkem je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající zákazníkovi kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem.
 3. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
 • Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
 • Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
 • Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
 • Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 • dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
 • dodávka novin, periodik nebo časopisů;
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení odSmlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
 1. Zboží musí být vráceno v originál obalu jak Vám bylo doručeno a musí obsahovat všechny komponenty tak jak Vám bylo dodáno. Pokud zásilka nebude obsahovat vše jak Vám bylo dodáno a nebude v originál balení tak Vám vrácení zboží nebude uznáno a na vlastní náklady si jej budete muset převzít zpět. V případě, že tak neučiníte, může Vám být účtováno uskladnění.

 

X. LICENCE

 1. Výhradní práva k obsahu zveřejněném nebo umístěném v internetovém obchodě prodávajícího nebo jeho dodavatelů, zejména autorská práva, název internetového obchodu (obchodní značka), která je součástí systému grafiky, software (včetně aplikace) a práva k databázím podléhají právní ochraně a jsou v držení prodávajícího nebo subjektu, s nímž prodávající uzavřel příslušnou smlouvu. Zákazník je oprávněn výše uvedené používat běžným způsobem. Obsah, včetně aplikace, je poskytován zdarma stejně jako obsah zveřejněný a šířený jinými zákazníky v souladu se zákonem v internetovém obchodě, ale pouze pro osobní potřebu a pro správné používání internetového obchodu, a to na celém světě. Jiné užití obsahu, včetně aplikace, je přípustné pouze na základě výslovného předchozího písemného souhlasu oprávněného subjektu.
 2. Zákazník umístěním jakéhokoli obsahu v internetovém obchodě (mimo jiné prostřednictvím aplikace), zejména grafiky, komentářů, názorů nebo informací na účtu nebo jinde v internetovém obchodě uděluje prodávajícímu nevýhradní, bezplatnou licenci k použití, uložení v paměti počítače, změně, odstranění, doplňování, veřejné produkci, veřejnému zobrazování, reprodukování a šíření (zejména na internetu) takového obsahu na celém světě. Toto právo zahrnuje právo udělovat podlicence v rozsahu odůvodněném pro plnění kupní smlouvy, nebo smlouvy o poskytování služeb (včetně provozu a rozvoje internetového obchodu). Zákazník také uděluje oprávnění prodávajícímu samotnému nebo prostřednictvím třetí strany provádět vývoj, přizpůsobení, zpracování a překlad díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud zákazník není oprávněn udělit licence uvedené v tomto odstavci. 2, zavazuje se získat pro prodávajícího takové licence.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány prodávajícím jako správcem osobních údajů.
 2. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro účely založení účtu, využívání uvedených elektronických služeb, uzavření kupní smlouvy, nebo provedení rezervace.
 3. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů jsou přístupné pod odkazem „Podmínky ochrany osobních údajů“ zveřejněným na stránkách internetového obchodu.

XII. UKONČENÍ DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A ZMĚNY OBCHDNÍCH PODMÍNEK

 1. Prodávající může kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci udělenou podle části IX. těchto obchodních podmínek zákazníkovi s jednoměsíční výpovědní lhůtou z těchto vážných důvodů:
 • změna zákona upravujícího poskytování elektronických služeb prodávajícím vztahující se na vzájemná práva a povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím nebo změna výkladu těchto právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, správních rozhodnutí, doporučení nebo pokynů v oblasti působnosti orgánů veřejné moci nebo obdobných subjektů;
 • změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto předpisech);
 • změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, zavedením nových funkcí nebo služeb, změnou nebo zrušením stávajících funkcí či služeb.
 1. Bez ohledu na obsah odst. 1 a s ohledem na zvláštní péči prodávajícího o ochranu osobních údajů zákazníků a jejich zpracování po vhodnou dobu, prodávající může smlouvu o poskytování služeb vypovědět s okamžitým účinkem v případě neaktivity zákazníka v internetovém obchodě po dobu nejméně 2 let.
 2. Prodávající zasílá výpověď podle odst. 1 a 2 na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem během vytváření účtu, objednávky, nebo rezervace, a v případě, že prodávající nemá k dispozici kontaktní e-mailovou adresu zákazníka, jako oznámení v rámci aplikace.
 3. Prodávající může zákazníkovi vypovědět smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci udělenou podle části IX obchodních podmínek se sedmidenní výpovědní lhůtou a/nebo mu zamezit v používání internetového obchodu (včetně prostřednictvím aplikace) a vytváření objednávek, jakož i omezit přístup k části nebo celému obsahu internetového obchodu ze závažných důvodů, tj. v případě hrubého porušení těchto obchodních podmínek zákazníkem, tj. v případech, kdy zákazník porušuje ustanovení části II odst. 7. písm. a, c, d, e, h, i, j těchto obchodních podmínek.
 4. Z vážných důvodů, tj. v případě hrubého porušení z těchto obchodních podmínek zákazníkem, jestliže zákazník porušil ustanovení části II odst. 7. písm f nebo g těchto obchodních podmínek, prodávající může omezit přijímání nabídek činěných zákazníkem týkajících se konkrétního způsobu platby nebo dodání, aby se zabránilo dalším škodám. Toto ustanovení platí bez ohledu na to, jakými údaji je zákazník identifikován a jaké uvádí při vytváření objednávek, zejména porušuje-li zákazník zároveň ustanovení části II odst. 7 obchodních podmínek.
 5. Zákazníci, u nichž se uplatňuje ustanovení odst. 4 nebo 5, mohou využívat internetový obchod nebo použít dotčené způsoby platby nebo dodání po kontaktu s prodávajícím (přes ZSP) a získání souhlasu prodávajícího s dalším používáním internetového obchodu nebo konkrétního způsobu platby nebo dodání.
 6. Tyto obchodní podmínky a jejich přílohy jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 odst. 1 OZ.
 7. Prodávající může měnit tyto smluvní podmínky (s výjimkou části XII obchodních podmínek, která se týká zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, a mohou tak podléhat změnám kdykoliv na základě obecně platného práva) pouze v případě, že existuje alespoň jeden z těchto důležitých důvodů:
 • změna zákona upravujícího poskytování elektronických služeb prodávajícím vztahující se na vzájemná práva a povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím nebo změna výkladu těchto právních předpisů v důsledku soudních rozhodnutí, správních rozhodnutí, doporučení nebo pokynů v oblasti působnosti orgánů veřejné moci nebo obdobných subjektů;
 • změna způsobu poskytování služeb pouze z technických nebo technologických důvodů (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v těchto předpisech);
 • změna rozsahu nebo způsobu poskytování služeb, na něž se vztahují tyto obchodní podmínky, zavedením nových funkcí nebo služeb, změnou nebo zrušením stávajících funkcí či služeb.
 1. V případě změn těchto obchodních podmínek, prodávající zveřejní celé nové znění obchodních podmínek na stránkách internetového obchodu a zašle je také na e-mailovou adresu zadanou zákazníkem při uzavírání dohody o poskytování služeb. Tento způsob zákazník a prodávající považují za dostatečný za účelem možnosti zákazníka se seznámit s informacemi o změně obsahu obchodních podmínek. Pokud prodávající nemá k dispozici e-mailovou adresu zákazníka, zákazníkovi bude zaslána zpráva v rámci oznámení v aplikaci.
 2. Změna obchodních podmínek vstupuje v platnost do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně. V případě zákazníků, kteří uzavřeli dohodu o poskytování služeb, tj. zákazníci mající účet, mají právo ukončit smlouvu o poskytování služeb do 14 dnů ode dne oznámení o změnách obchodních podmínek. Změny obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvy uzavřené zákazníkem a prodávajícím před změnou obchodních podmínek.

XIII. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELÉ

 1. Tato část obchodních podmínek platí pouze pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli.
 2. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který není spotřebitelem do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez uvedení důvodu. Odstoupením od kupní smlouvy v tomto případě nevznikají zákazníkovi, který není spotřebitelem, žádné nároky vůči prodávajícímu, mimo povinnosti vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
 3. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli má prodávající právo omezit dostupné způsoby platby. Prodávající má také právo požadovat platbu předem zcela nebo zčásti, bez ohledu na zvolený způsob platby a bez ohledu na obsah uzavřené smlouvy.
 4. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka, který není spotřebitelem, okamžikem předání zboží prodávajícím dopravci. Prodávající neodpovídá za ztrátu, zničení nebo poškození výrobku, které vzniklo po jeho převzetí přepravcem až do dodání zákazníkovi. Neodpovídá také za zpoždění při dodání zásilky.
 5. Jakákoli záruka za zboží se vůči zákazníkovi, který není spotřebitelem, zcela vylučuje.
 6. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebitelé, může prodávající ukončit smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoliv licenci uzavřenou dle obchodních podmínek s okamžitou platností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení zákazníkovi v jakékoli formě.
 7. Ani prodávající ani jeho zaměstnanci nebo zástupci neponesou žádnou odpovědnost vůči zákazníkovi, jeho smluvním partnerům, zaměstnancům a zástupcům za škodu, včetně ušlého zisku, s výjimkou případů, pokud škoda byla způsobena úmyslně.
 8. . V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli neplatí zákon v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do štrnást (14) dnů od převzetí zboží. Prodávajíci nemá povinnosť takýto zakoupený tovar převzít od kupujíciho.
 9. K řešení jakýchkoli sporů, které vzniknou mezi prodávajícím a zákazníkem, který není spotřebitelem, je příslušný soud podle místa podnikání prodávajícího.
 10. Tato ustanovení obchodních podmínek týkající se pouze zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může prodávající kdykoli změnit dle obecně platných zákonů.
 11. V případě, že je zákazník nespotřebitel plátce DPH, doručí prodávajícímu potvrzení o registraci plátců daně od příslušného daňového úřadu spolu s výpisem z obchodního rejstříku a následně mu prodávající bude uvedené zboží prodávat bez DPH s takzvanou přenesenou daňovou povinností, protože zboží je dodáváno z České republiky do Česka. . Pokud nedoručí zákazník uvedené dokumenty do doby expedice zboží, tak mu bude zásilka odeslána i s DPH.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou závazné od 2022-06-01.
 2. Smlouvy uzavírané prodávajícím se uzavírají v českém jazyce.
 3. Zajištění, zabezpečení a zpřístupnění příslušných ustanovení Smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou probíhá zasláním e-mailu na e-mailovou adresu poskytnutou zákazníkem.
 4. Zajištění, zabezpečení, zpřístupnění a potvrzení nezbytných ustanovení kupní smlouvy zákazníkovi se uskuteční prostřednictvím zaslání potvrzením objednávky na e-mail zákazníka a přiložením dokumentů obsahujících specifikaci objednávky a daňové doklady o koupi k zaslanému zboží. Obsah kupní smlouvy je dále zaznamenán a uložen v IT systému internetového obchodu. Po uzavření kupní smlouvy prodávající poskytne zákazníkovi doklad o nákupu v elektronické podobě nebo společně se zásilkou obsahující produkt. K zásilce může být připojena také specifikace objednávky. Pokud zákazník požaduje fakturu s DPH, souhlasí se zasláním faktury s DPH na jím uvedenou e-mailovou adresu. Před stažením dokladu o nákupu nebo faktury s DPH může prodávající zavést technické metody autentizace zákazníka.
 5.  Prodávající provádí technická a organizační opatření odpovídající míře ohrožení bezpečnosti poskytovaných funkcí nebo služeb v rámci smlouvy o poskytování služeb. Používání elektronických služeb je spojeno s typickými riziky spojenými s přenosem dat přes internet, jako je jejich šíření, ztráta nebo neoprávněný přístup.
 6. Obsah obchodních podmínek je dostupný pro zákazníky zdarma na následující adrese https://www.nobio.cz, a také v rámci aplikace, kde si zákazníci mohou kdykoliv zobrazit a vytisknout, a také prostřednictvím aplikace nebo v obchodech uvedených v části II odst. 14.
 7. Prodávající informuje a zákazník bere na vědomí, že využívání internetového obchodu prostřednictvím webového prohlížeče nebo aplikace, včetně vytváření objednávek, stejně jako telefonický kontakt s ZSP, může být spojeno s nutností vynaložit náklady na připojení k internetu (za poplatek pro přenos dat) v souladu s tarifem poskytovatele služeb, kterého zákazník využívá.
 8. Na otázky těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se vztahuje české právo, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ), zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (ZOS).
 9. Volba českého práva na základě těchto obchodních podmínek nemá vliv na ochranu práv spotřebitele na základě ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, podle zákona aplikovatelného v případě neexistence této volby.
 10. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na stránce internetového obchodu v odkazu Kontakt.

V Trenčíne, dne 1.6.2022

Zaregistrujte se a získejte 5% slevu na první nákup